Tận cùng của Ðức tin

Sam Harris

Chuyển ngữ:

Lê Quốc Tuấn/X-café

http://www.x-cafevn.org/node/2184

 

 

Lời giới thiệu: Lê Quốc Tuấn/X-café

Chương 1:

Lẽ Phải Trong Lưu Đày

- Bóng Che Của Quá Khứ.

- Sự chết: Nguồn sống của các Ảo tưởng

Chương 2:

- Bản chất của Niềm tin

- Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ

- Ðức tin và Sự Ðiên loạn

Chương 3:

- Trong Bóng Mát của Thượng Đế

- Lò Thiêu người Hàng Loạt

Chương 4: 

- Vấn nạn đối với Hồi Giáo -1

- Một cái bản lề không có chốt giữa

- Vấn nạn đối với Hồi Giáo -2

- Thánh Chiến và Sức mạnh của Nguyên tử

- Cuộc va chạm

- Ðiều khó hiểu của “Sự làm nhục” Hồi giáo

- Sự Nguy hiểm của Những Suy nghĩ Ước ao

- Sự phi lý của cánh Tả và trường hợp Kỳ lạ của Noam Chomsky

- Các Vũ khí Hoàn hảo và Luân lý của sự “Tương Tàn”

- Một Sự Phí phạm Những Tài Nguyên Quý giá

- Chúng ta có thể làm được gì ?

Chương 5: 

- Phía Tây vườn Ðịa Ðàng

- Nhà Lập pháp Bất diệt

- Cuộc Chiến với Tội lỗi

- Thượng đế của Thuốc men

Chương 6: 

- Một nền Khoa Học của Thiện và Ác

- Ðạo lý và Khoa học của Tâm thức

- Những Cộng đồng Đạo đức

- Con Quỷ của Chủ thuyết Tương đối

- Trực giác

- Tư lợi, đạo lý và diện mạo đạo đức

- Đạo đức và Hạnh phúc

- Một lỗ hổng cho Phán quan Tòa Dị Giáo ?

- Sự Lựa chọn sai của Chủ nghĩa hòa bình

Chương 7: 

- Các Thử nghiệm trong Ý thức

- Cuộc truy tìm Hạnh phúc

- Ý thức

- Chúng ta đang gọi "ta" là gì ?

- Sự Thông thái của Đông Phương

- Thiền Quán

- Chúng ta đang gọi "ta" là gì ?

Chương 8: 

- Lời cuối

 

 

 

Trang Tôn Giáo