Thư cho một quốc gia
Ki-tô giáo

Sam Harris

 

Chuyển ngữ:

Lê Quốc Tuấn

 

 

Lời giới thiệu của người dịch: Lê Quốc Tuấn

Chú Thích Gửi Độc Giả

Lời Bạt Cho Ấn Bản Của Vintage Books

Thư cho một quốc gia Ki-tô giáo

- Sự thâm thúy của Thánh kinh

- Chân đạo đức

- Làm tốt vì Thiên Chúa

- Những người vô thần có phải là quỷ dữ không ?

- Ai đã đặt điều tốt lành vào cuốn “sách tốt lành”?

- Lòng Từ tâm của Thiên chúa

- Sức mạnh của sự tiên tri

- Va chạm giữa Tôn giáo và Khoa học

- Thực tại của Đời sống

- Tôn giáo, Bạo hành và Tương lai của Nền văn minh

- Kết luận

 

 

Trang Tôn Giáo