Người Tình Đức Giáo Hoàng- Tập 2

ARTE

(TL Sưu Tầm)

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snS/Suutam1b.php

04 tháng 11, 2008

Nhập

Tập 1 , Tập 2 , Tập 3, Tập 4:

 

Tập 2 :  Cảnh giác - Trong tập 2 có một số hình ảnh và đối thoại không phù hợp với khán gỉa dưới 18 tuổi.

 

 


Trang Tôn Giáo