Một Chuyến Bay Xuyên Vũ Trụ

Lý Thái sưu tầm

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiKH11.php

27-Aug-2012

Hình ảnh: MA Aragón (JHU), M. Subbarao (Adler), A. Szalay (JHU), Y. Yao (LBN, NERSC), và tổ chức SDSS-III

Giải thích: Cảm giác sẽ như thế nào khi chúng ta được bay xuyên suốt trong vũ trụ? Có lẽ đây là khúc phim video mô phỏng tôt nhất từ trước đến nay được làm từ những dữ liệu về các thiên hà mới công bố gần đây của hệ thống thăm dò bầu trời SDSS (Sloan Digital Sky Survey).

Tất cả những điểm nhỏ trong đoạn video trên là những thiên hà có chứa hàng tỷ ngôi sao. Nhiều thiên hà thuộc về những cụm lớn, chuỗi dài, hoặc các nhóm nhỏ, lẫn trong các khoảng trống mênh mông gần như vắng mặt các thiên hà. Khúc phim bắt đầu bằng chuyến bay qua gần một cụm thiên hà lớn và sau đó vòng quanh vũ trụ mà hệ thống SDSS chụp được trong khoảng 2 tỷ năm ánh sáng từ Trái đất (độ lệch đỏ khoảng 0,15). Các phân tích vị trí thiên hà và các chuyển động của chúng cho phép ta tiếp tục theo đuổi quan niệm rằng vũ trụ của chúng ta không chỉ có chứa những vật chất sáng thấy được, giống như thiên hà, mà còn có một số lượng đáng kể các vật chất tối và năng lượng tối không thể nhìn thấy.

 

SDSS

Viễn vọng kính chụp góc rộng với khẩu độ 2.5 mét của SDSS

Ảnh http://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey

A Flight Through the Universe

Video Credit: M. A. Aragón (JHU), M. SubbaRao (Adler), A. Szalay (JHU), Y. Yao (LBN, NERSC), and the SDSS-III Collaboration

Explanation: What would it be like to fly through the universe? Possibly the best simulated video of this yet has been composed from recently-released galaxy data from the Sloan Digital Sky Survey. Every spot in the above video is a galaxy containing billions of stars. Many galaxies are part of huge clusters, long filaments, or small groups, while expansive voids nearly absent of galaxies also exist. The movie starts by flying right through a large nearby cluster of galaxies and later circles the SDSS-captured universe at about 2 billion light years (a redshift of about 0.15) from Earth. Analyses of galaxy positions and movements continues to bolster the case that our universe contains not only the bright matter seen, like galaxies, but also a significant amount of unseen dark matter and dark energy.

nguồn http://apod.nasa.gov/apod/ap120813.html

 

Phụ lục:

Đường Đi Đến Hỏa Tinh

nguồn http://vietdallas.com/?p=5415