ĐỂ GIỮ ĐỘC LẬP, NƯỚC ANH ĐÃ

LOẠI NGƯỜI CÔNG GIÁO KHỎI NGÔI VUA.

http://62.144.115.184/actualiteit/2008/detail_objectID668299_FJaar2008.html

Tân Pháp dịch


22 tháng 12, 2008
Quốc Hội Anh

 

CÔNG GIÁO ANH QUỐC PHẢI ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG QUANG

 27 maart 2008-  Chính phủ Anh đang cân nhắc xem có thể hủy bỏ đạo luật chiếm đóng ‘Act of Settlement’ đã có 307 năm tuổi hay không. Đạo luật này ngăn ngừa không cho Công Giáo lên ngôi. Điều này đã được thể hiện qua cuộc tranh luận trong quốc hội về một cuộc cải tổ toàn diện bản hiến pháp.

‘Bài đạo’
Vụ việc được đưa ra Hạ viện Anh bởi dân biểu Công Giáo Jim Devine. Ông cho rằng “sự bài đạo được hợp pháp hóa này không còn chỗ đứng trong thế kỷ 21”. Bởi vậy theo ông điều khoản này phải được bãi bỏ. Theo Thứ trưởng Tư Pháp Jack Straw thì tình trạng phức tạp do bởi hoàng gia Anh cũng là giáo chủ Anh giáo, nhưng luật lệ đã “trở thành lỗi thời”, ông thú nhận. “Chúng tôi tuyệt đối sẵn sàng cân nhắc về chuyện này.” Một đề nghị khác được đưa ra cho cuộc cải tổ hiến pháp là kể từ nay thủ tướng không phong chức cho các giám mục Anh giáo nữa.

Luật từ 1701
Đạo luật Chiếm Đóng được ban hành năm 1701. Quyết định này đã loại Công Giáo ra khỏi khả năng nối ngôi. Ngoài ra hoàng gia không được phép theo Công Giáo hay kết hôn với người theo đạo Công Giáo.


Những cuôc phản đối trước đây
Trước đây đã có chống đối quyết định này. Nhưng những chính phủ trước không muốn nhúng tay vào lửa, nhất là vì những liên hệ với giáo hội Anh giáo. Nguyên Thủ tướng Tony Blair vào năm 2001 đã có nói là ông sẽ cứu xét vụ này, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn im lặng. Hồng Y Tô Cách Lan O’Brien năm 2005 nói là sự tồn tại của đạo luật làm cho ông “rất quan ngại”. “Theo sự phán xét của tôi thì đây là chủ trương bài đạo được nhà nước hậu thuẫn.”

 

Nguồn: Báo Rome Catholic Hà Lan.

http://62.144.115.184/actualiteit/2008/detail_objectID668299_FJaar2008.html

 

 

Katholiek op Britse troon moet mogen

Hilversum (van onze redactie) 27 maart 2008 - De Britse regering overweegt de 307 jaar oude ‘Act of Settlement’ af te schaffen, die voorkomt dat een katholiek de troon bestijgt. Dit bleek bij de discussie in het parlement over een ingrijpende grondwetsherziening.

'Sektarisme'
De zaak was aangebracht in het Lagerhuis door het katholieke parlementslid Jim Devine. Hij spreekt van “gelegaliseerd sektarisme dat geen rol meer heeft in de 21ste eeuw”. Daarom moet volgens hem die bepaling worden geschrapt. Volgens de staatssecretaris van Justitie Jack Straw is de situatie gecompliceerd omdat de Britse vorst ook hoofd van de anglicaanse kerk is, maar de wet is “verouderd”, geeft hij toe. “We zijn absoluut bereid het te overwegen.” Een ander voorstel bij de grondwetsherziening is om voortaan bisschoppen van de anglicaanse kerk niet meer door de minister-president te laten benoemen.

Wet uit 1701
De Act of Settlement stamt uit 1701. Deze regeling sluit katholieken uit van troonsopvolging. De vorst mag zich bovendien niet tot het katholicisme bekeren of een katholiek huwen.

Eerdere protesten
Al eerder is geprotesteerd tegen deze regeling. Maar vorige regeringen wilden er hun handen nog niet aan branden, vooral vanwege de relatie met de anglicaanse Kerk. De vorige premier Tony Blair zei in 2001 al dat hij de zaak zou bestuderen, maar daarna bleef het stil. De Schotse kardinaal O'Brien zei in 2005 dat het voortbestaan van de Act hem “ernstige zorgen” baarde. “Naar mijn oordeel is dit sektarisme met steun van de staat.''

 


Tài liệu tham khảo thêm:

A.- WASP và kỳ bầu cử tổng thống 1960.- Cũng vì những ly do đã nói ở trên mà  trong kỳ bầu cử 1960,  Thượng Nghĩ Sĩ John F. Kennedy thuộc tiểu bang Massachusetts, một tín đồ Ca-tô, được Đảng Dân Chủ tuyển chọn làm ứng cử viên ra tranh cử, liền bị ứng cứ viên đối lập là ông Richard Nixon thuộc Đảng Cộng Hòa và nhân dân Hoa Kỳ đặt vấn đề về sự liên hệ giữa ông với Vatican. Tình trạng này đã khiến cho ông phải công khai khẳng định rằng:

“Tôi không phải là ứng cử viên Tổng Thống Da-tô. Tôi là ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ, người mà NGẪU NHIÊN cũng là một tín đồ Da-tô. Tôi không biện hộ cho Giáo Hội trước công luận, và Giáo Hội cũng không làm phát ngôn viên cho tôi…Nhưng, nếu bất cứ thời điểm nào đến… khi mà nhu cầu chức vụ đòi hỏi tôi phải bán rẻ lương tâm hay vi phạm đến quyền lợi quốc gia thì tôi sẽ từ chức, và tôi hy vọng tất cả các vị công bộc khác có lương tâm  cùng sẽ hành xử như thế…”  Nguyên văn: “I am not Catholic candidate for President. I am the Democratic Party’s candidate for President, who happens also to be a Catholic. I do not speak for MY CHURCH on public matters – and the church does not speak for me…But if the time should should ever come… when my office  would require me to either violate my conscience or violate the national interest then I would resign the office, and I hope any other conscientious public servant would do likewise….”[22]

 

http://www.sachhiem.net/NMQ/NMQ12.php

http://www.sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH63_1a.php

http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TanPhap.php

 

Trang Tôn Giáo