Ngày Tàn Của Những Kẻ Truyền Đạo Cuồng Tín

Minh Kiến

PARTIAL HISTORY OF CHRISTIAN MISSIONARY ATROCITIES

Nguyên bản tiếng Anh:
 http://web.archive.org/web/20080415222023/www.burningcross.net/crusades/christian-missionary-atrocities.html

26 tháng 3, 2011


 

 


● Các bài về cải đạo:

Trang Tôn Giáo