Thư Kính Gửi Chủ Tịch Nước NGUYỄN MINH TRIẾT

Đồng Kính Gửi Thủ Tướng NGUYỄN TẤN DŨNG

(về vụ TGM Ngô Quang Kiệt đòi đất Tòa Khâm sứ)

TT Thích Trung Hậu

http://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/.php

18 tháng 2, 2008

 

 


Trang Tôn Giáo