Bài nói chuyện trong buổi hội thảo

chống chiến tranh của sinh viên trường MIT

MIT (Boston) 04Dec2004

Suzanne Nguyen - (MIT Graduate Student)

20 tháng 9, 2009

 

Là một người Mỹ gốc Việt, tội nhận thấy có nhiều điểm giống nhau trong việc loan tin sai lạc và trong những chiến dịch tuyên truyền được sử dụng trong thời chiến tranh Việt Nam và trong cuộc chiến ở Iraq hiện nay.

Nhớ lại hồi chiến tranh Việt Nam, cuộc kháng chiến của người Việt Nam được (các cơ quan tuyên truyền hay truyền thông ở Hoa Kỳ) mô tả như là “những quân xâm lăng” từ miền Bắc Việt Nam xâm nhập vào miền Nam. Điều này không đúng với sự thật (không chính xác) vì rằng người Mỹ chúng ta gọi là “Việt Cộng” là “những người miền Nam” chiến đấu chống lại quân đội Mỹ chiếm đóng ở miền Nam.

Chúng ta thấy chuyện này giống như chuyện ở Iraq hiện nay. Ở Iraq hiện nay là quân lính ngoại quốc xâm nhập vào Iraq và quân đội Mỹ đến đây là để bảo vệ người dân Iraq chống lại những quân ngoại nhập này. Nhưng nói như thế thì lại không ăn khớp (không phù hợp) với con số quân lính của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đưa ra. Tôi sẽ nói rõ con số này được ghi rõ trong bài báo trong tháng 7 vừa qua. Bài báo này có một câu như sau:

“trong số 6 ngàn tù binh, chỉ có 90 người không phải là người Iraq.”

Tôi biết rõ hiện nay có 150 ngàn quân lính ngoại quốc trú đóng ở Iraq và những quân lính này lại chỉ là những quân lính Hoa Kỳ.

Có rất nhiều điểm giống nhau về thuật ngữ được sử dụng (trong thời chiến tranh Việt Nam và được sử dụng trong cuộc chiến ở Iraq hiện nay). Ngày xưa, chúng ta cố gắng chiếm “lòng dân” ở Việt Nam và ngày nay chúng ta cũng cố gắng chiếm “lòng dân” ở Iraq. Chúng ta nói về việc chúng ta giết “người lính chiến” (Việt Cộng). Đó là một cách che giấu sự thật. Sự thật họ là những người thường dân vô tội (không phải là Việt Cộng”. Ngày nay ở Iraq, cụm từ “quân cộng sản” được thay thế bằng cụm từ “quân khủng bố” và được coi như là cái cớ để tàn sát, hành hạ và tra tấn người Iraq.

Trong thời chiến tranh Việt Nam, Tướng Westmoreland nói, “Người Đông Phương (Á Châu) không coi trọng mạng sống của con người giống như người Tây Phương. Trong một bài báo gần đây nói về Quantanamo, Tướng Myers cũng nói:

“Chúng ta hãy bỏ qua cái loại người ở đó, Họ là loại người không biết gì về giá trị đạo đức.”

Khinh rẻ và làm mất nhân phẩm người dân trong vùng bị chiếm đóng là thủ đoạn thông thường được sử dụng của người chiếm đóng. Tôi xin đưa ra đây một thí dụ lịch sử về thuật ngữ thông thường này.

Năm 1952, có một loạt “bom xe” ở Sàigòn. Nói về những hành động khủng bố này,một bài báo đăng trong Tờ The New York Times quy trách nhiệm cho người Cộng Sản.

Sau này, chúng ta thấy, một bài báo (có sự cộng tác của CIA trong đó) nói rằng hành động khủng bố đó không phải là của người Cộng Sản, mà là của những nhóm khác được CIA ủng hộ và tài trợ.

Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về những chuyện đang xẩy ra ở Iraq và cuộc kháng chiến của người Iraq.

Tôi xin kết thúc bài nói chuyện này với lời ghi nhận: là một người tả phái, chống chiến tranh điô khi rất thoái chí, vì dường như họ (chính quyền) khống chế các phương tiện truyền thông, trường học, cảnh sát, v.v… , nhưng chính chúng tôi mới là những người thực sự kiểm soát chính chúng tôi. Chúng tôi biết sử dụng lý trí để nhìn vào biết những việc tuyên truyền và loan tin sai lạc đã qua.

 

 

Good youth organized antiwar protest in Boston

Source: http://boston.indymedia.org

Mon Dec 6 15:01:28 EST 2004

__________________________________________________

Speech delivered at Youth organized Rally Against the War

Boston Common

December 4, 2004

by Suzanne Nguyen - (MIT Graduate Student)

As a Vietnamese American, I see many similarities in the disinformation and propaganda campaign that was used during the Vietnam era with the campaign being used right now in Iraq.

Back then, the Vietnamese resistance was portrayed as "foreign fighters" from the North who were infiltrating South Vietnam. That wasn't even accurate because what we Americans call the "Viet Cong" were *Southerners* who fought against the US occupation.

We see a similar story with Iraq now. The story is that Iraq is being infiltrated with foreign fighters from outside, and Americans are there to defend the Iraqis from this infiltration.

But this story doesn't mesh with the US Defense Department's own numbers. I'll cite you their numbers from a July article:

"of 6,000 captured fighters, only 90 are non-Iraqi."

We do know though that there ARE now about 150,000 foreign fighters in Iraq. And those are just counting the foreign fighters from the United States.

There's a lot of similarity in the terminology that's being used. We were trying to win "hearts in minds" in Vietnam and that's what we're doing now in Iraq. We talk about how we kill "military age males:" that's a way of erasing the fact that these are innocent people. The word "communists," is replaced with "terrorists," as a way of excusing massacring and torturing Iraqis.

During the war on Vietnam, General Westmoreland said: "The Oriental doesn't put the same high price on life as the Westerner."In a recent article on Guantanamo Bay, General Myers said:

"Let's not forget the kind of people we have down there, these are the people that don't know any moral values."

Dehumanizing the occupied is one commonly used tool of an occupation. Another is discrediting the resistance against the occupation. I'd like to give you one historical example of that commonly used script.

In 1952, there were a series of car bombings in Saigon. The New York Times article on the bombings blamed the Communists for this "terrorist act."

As it turns out, the CIA co-wrote that article, and it wasn't the Communists who did it, but a different group which CIA supported and funded.

Let's keep this in mind when we talk about what's going on in Iraq right now, and the Iraqi resistance.

I'd like to end on one positive note: sometimes as an anti-war leftie, it's discouraging because it feels like they control the media, they control our schools, the police, and etc., but we're the ones control our minds, and we can use our minds to see past this disinformation and propaganda.

 

 

 

Trang Thời Sự