World Youth Day 2008 và Tin Động Trời

 GIÁO HỘi CÔNG GIÁO CHỌN CỜ ĐỎ

David Ramli

Gửi bài này cho bạn bè 16 tháng 7, 2008

 

[From : ProjectEYE.org]

 Vietnamese football fans embracing the flag at the centre of this WYD controversy. Up to ten percent of Vietnam's 82 million population are Catholics (Getty)

Vietnamese football fans embracing the flag at the centre of this WYD controversy. Up to ten percent of Vietnam's 82 million population are Catholics (Getty)

  

Một cuộc chiến về ý thức hệ có thể nổ ra trong tuần tới vì quyết định của Giáo Hội Công Giáo coi cờ của Cộng Sản thay vì cờ của Nam Việt Nam là biểu tượng chính thức của Việt Nam trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

   Cờ chính thức của Việt Nam là Cờ Đỏ Sao Vàng, còn cờ của Nam Việt Nam cũ là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

   Nguyễn Phong, chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở Úc, hi vọng sẽ dùng đạo luật về gây phiền nhiễu còn đang tranh cãi để chống giới trẻ từ Việt Nam sang nếu họ hung hăng phất lá cờ chính thức.

   Ông ta nói: “Nếu những người đó cố tình khiêu khích dùng lá cờ của Bắc Việt đối với những người Việt tỵ nạn chúng tôi ở Úc và ở hải ngoại, chúng tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ có việc làm và chúng tôi hi vọng cảnh sát sẽ đối phó với chuyện đó.”

   Thánh lễ của giáo hoàng ngày 20 tháng 7 là điểm nổ, với cộng đồng [tỵ nạn] đòi hỏi cho lá cờ Nam Việt Nam sẽ được trương lên như là sự chống đối ngầm trong tình huống này.

   Ông Nguyễn nói: “Chúng tôi đã chính thức yêu cầu như vậy.. Đây là vấn đề tự do ngôn luận và đây là một sự biểu thị để trả lời lá cờ chính thức.”

   Chính Phủ Việt Nam đã ý thức được điều này và phát biểu nếu có người nào bị kết tội là “gây phiền nhiễu” thì đó chính là những người Việt lưu vong.

   Trần Quốc Khanh, phát ngôn viên của Tòa Lãnh Sự Việt Nam ở Sydney, nói: “Họ dự định tổ chức vào ngày 20 tháng 7, trương cờ của chế độ Nam Việt Nam.  Nếu họ làm như vậy thì họ cần phải bị trừng phạt trước hết vì họ đã dùng lá cờ mà không quốc gia nào công nhận.”

   Chính phủ Việt Nam đã bác bỏ những lời bình luận của ông Nguyễn trong khi tán thưởng quyết định của Giáo hội và tin rằng cộng đồng những người lưu vong hãy nên theo những lời khuyên chính thức.

  Ông Quốc Khanh nói: “Khi chúng tôi thống nhất đất nước, lá cờ đó (cờ vàng ba sọc đỏ) đã trở thành một di vật của Nam Việt Nam.  Họ không ý thức được những thực tế ở Việt Nam và những thực tế giữa Việt Nam và thế giới gồm cả nước Úc”

  Số người từ Việt Nam đến dự Ngày Giới Trẻ Thế giới là con số cao nhất từ trước, vào khoảng 800, nhưng số này kém xa số 2300 mà những phát ngôn viên ở đây hi vọng sẽ tham dự., nhiều người trong số đó đã được nuôi dưỡng trong sự tôn trọng lá cờ của Nam Việt Nam..

   Joseph Dinh, 22, là phối trí viên về lễ tiết và người tổ chức nhóm hành hương [cho người Việt hải ngoại].  Trong khi ông ta có cùng quan điểm chính trị với ông Nguyễn và sẽ mang theo lá cờ của Nam Việt Nam trong ngày giáo hoàng làm thánh lễ bế mạc, ông ta cảm thấy vấn đề tâm linh phải đặt nặng hơn vấn đề chính trị trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

 

Nguồn: http://www.projecteye.org/Members/bethkeating/vietnamese-flag-choice-sparks-ideological-debate/

 

Vietnamese flag choice sparks ideological protest

By: David Ramli

 

A Vietnamese war of ideology is set to break out next week because of the Catholic Church’s decision to use the Communist flag instead of the South Vietnamese flag as the official symbol of Vietnam for World Youth Day 2008.

The official Vietnamese flag features a yellow star on a red background, while the old South Vietnamese has a yellow background and three horizontal red stripes.

Phong Nguyen, President of The Vietnamese Community in Australia, also expects to use the controversial new annoyance laws against visiting Vietnamese pilgrims if goaded with aggressive waving of the official flag.

“If these people are deliberately provocative in using the North Vietnamese flag towards our Vietnamese refugees from Australia and overseas, we think the police will have a job to do and we hope the police will deal with that,” he said.

“They [the Vietnamese government] will not let this opportunity go by without some provocation, I’m quite sure about that,” said Nguyen.

The Papal Mass on 20 July is set to be a flash point, with soaring community demand for South Vietnamese flags that will be used as a silent protest during the event.

“We make these on request and the requests have been overwhelming... This is freedom of speech and this is an expression in answer to the official flag,” said Nguyen.

The Vietnamese Government is aware of the plan and says that if anyone is going to be charged with ‘annoyance’, it should be the expatriate Vietnamese.

“They are trying to organise, on July 20, using the South Vietnamese regime flag. If they do so they should be punished first for their use of their flag because no one recognises this flag,” said Tran Quoc Khanh, a spokesman for the Vietnamese Consulate in Sydney.

The Vietnamese Government has dismissed Nguyen’s comments while praising the Church’s decision and believes that the expatriate community should follow official guidelines.

“When we reunited the country, that flag became a relic of South Vietnam. They don’t recognise the reality of Vietnam and realities between Vietnam and the rest of the world including Australia,” said Quoc Khanh.

The number of pilgrims from Vietnam to WYD is set to reach a record high of 800, but they remain greatly outnumbered by the 2,300 domestic Vietnamese-speakers expected to attend, many of whom were raised to respect the South Vietnamese flag.

Joseph Dinh, 22, is a liturgy coordinator and pilgrim group organiser. While he shares the political views of Nguyen and will be carrying a South Vietnamese flag to the final Papal Mass, he feels that spirituality should outweigh politics during WYD.

 

Trang Sách Nước Ngoài