Nhà thờ St Mary ở South Brisbane:

Linh mục không tin rằng Giêsu là Thiên Chúa

Tess Livingston

Source http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,,24568784-5006786,00.html

06 tháng 01, 2009

 

Cuộc tranh cãi trong Hội thánh nổ to vì Linh mục không tin rằng Giêsu là Thiên Chúa.

(bản dịch của Giaodiemonline.com)

 Cuộc tranh luận chung quanh vụ nhà thờ St Mary ở South Brisbane, một trong những nhà thờ Công giáo cấp tiến nhất tại Úc, đã bùng nổ rộng rãi thành một cuộc tranh cải về những tín điều nền móng của Thiên Chúa giáo. 

Đối với tín đồ của nhà thờ St Mary và vài giáo phận khác ở Queensland và New South Wales (NSW), một số học thuyết căn bản của giáo hội đã bị đặt thành vấn đề như ai có quyền cử hành thánh lễ, Jesus Christ có phải là Thiên Chúa không, có phải bà Mary có đến sáu người con không, sự phục sinh xác thịt của Jesus có thật không, và nhu cầu cử hành lễ bí tích cho những đám cưới đồng tính. 

Trong một tập sách nhỏ bán 20 Úc kim, linh mục Peter Dresser của tỉnh Coonamble thuộc Giáo khu Bathurst tại bang NSW, đã nhấn mạnh rằng Jesus không phải là Thiên Chúa và chính bản thân Jesus cũng không tin mình là Thiên Chúa. Tập sách nầy được bán tại hai giáo khu St Mary và Wooloowin/Windsor/Kalinga của linh mục trực tính Richard Pascoe ở Brisbane.

Là Thiên Chúa thì thật là vĩ đại ! Cha Dresser - vốn thích được gọi là Peter - nói rằng “Toàn bộ chuyện Jesus là Thiên Chúa … không những đã đánh phá tàn bạo trí thông minh của tôi mà còn là điểm tắc nghẽn cho hàng triệu người đang cố gắng làm cho Thiên Chúa giáo có một ý nghĩa nào đó … Không một người trần thế nào có thể là Thiên Chúa cả, mà Jesus lại là một người trần thế. Chỉ đơn giãn thế thôi.”

Cha Dresser nói rằng các con chiên quê mùa của cha thì “rất bảo thủ” và cha thú nhận rằng nhiều tín đồ khó chấp nhận được diễn giãng thần học của cha. Cha cho biết đã xét lại cách tiếp cận (những tín điều nầy) sau khi quan tâm đến khoa học. Cha nói “Tôi  thú vị biết rằng họ chịu thảo luận vấn đề nầy tại giáo khu St Mary”.

Trong tập sách, cha Dresser cho rằng bà Mary có đến 6 người con, Joseph  là cha ruột của Jesus (chứ không phải Chúa Thánh Thần “nhập” vào bà Mary như trong Kinh Thánh đã ghi – LND), và không nên hiểu chân chất rằng xác thịt của Jesus đã sống lại.

Cha Anthony Robbie, một giãng viên về khoa lịch sữ hội thánh tại Sydney, nói rằng những luận điệu của cha Dresser thách thức tất cả mọi chứng cớ trong kinh thánh.

Cha Robbie nói rằng “Đúng là thái độ của một người nghĩ rằng cái gì mình cũng biết hết khi cha Dresser cho rằng ông đọc được trong óc của Jesus những điều ngược lại với kinh thánh và truyền thống. Tuyên bố của cha Dresser đã tước đoạt toàn bộ ý nghĩa và mục đích của Thiên Chúa giáo”. “Năm 325 AD, Công đồng Nicaea đã giải quyết dứt điểm chuyện Jesus Christ là Thiên Chúa rồi, do đó cha Dresser thì bị lỗi thời đến 1700 năm. Phần còn lại của tập sách chỉ là sự ói mữa những rập khuôn của nhóm Tin Lành tự do Đức vốn đã bị mất tin tưởng vào thế kỹ thứ 19”.

Gần đây, hai linh mục thuộc giáo khu Saint Mary là Peter Kennedy và Terry Fitzpatrick cũng đã vận động cho ý tưởng cho phép tín đồ Công giáo được làm lễ Rước Mình Thánh Chúa tại nhà mà không cần đến linh mục.

Một tài liệu do Charles Kelliher viết và do cha Kennedy phổ biến cho giáo dân nhận định rằng sự thiếu hụt linh mục trong thế kỹ thứ 21 cần thúc đẩy tín đồ hảy nhìn lui lại 200 năm đầu tiên của hội thánh, là khoảng thời gian trước khi có giáo đoàn và cơ chế hội thánh hiện hữu.

Như căn nhà hội thánh của 200 năm đầu tiên vốn chỉ là một cộng đồng những tín hữu cùng tế lễ với nhau và cầu nguyện sự hiện diện của Christ trong những lễ ban thánh thể. Chúng ta hãy cùng nhau lên đường như một cộng đồng tín hữu trong ngôi nhà hội thánh hiện đại.

Cộng đồng tín hữu nầy sẽ gọi mời một thành viên của cộng đồng đứng ra làm chủ lễ. Người nầy có thể là đàn ông hay đàn bà, đã kết hôn hay còn độc thân … và không có một tước hiệu đặc biệt nào ngoài chuyện đã được tuyển chọn và gọi mời vào cấp lãnh đạo của cộng đồng

Giám đốc chương trình giáo dục dành cho người lớn là linh mục John Flader thuộc dòng Opus Dei nói rằng những tín hữu (trong thời kỳ) sơ khai làm lễ Thánh thể được gọi là những thầy tư tế (presbyters), một từ Hy Lạp có nghĩa là trưởng lão, nhưng họ được hàng giám mục bổ nhiệm và không thấy có bằng cớ nào cho biết đàn bà được bổ nhiệm vào vai trò nầy. Cha Flader nói rằng “Ngay cả vào khoảng năm thứ 100 sau Tây lịch, giáo hoàng Clement I đã viết thư cho hội thánh ở Corinth để xác định uy quyền của La Mã trên các hội thánh địa phương, kể cả trên các thầy tư tế. Ngày nay mà đề nghị rằng tín đồ con chiên hội họp ở nhà riêng và chọn một người để làm lễ Rước Mình Thánh Chúa thì thật là vô lý. Những buổi lễ như thế chẳng bao giờ có giá trị” 

(Mặc thế), tại giáo khu St Mary, giáo đoàn tín hữu  vẫn tiếp tục những buổi lễ Thánh thể mà hầu hết do đàn bà làm chủ lễ. Những vị chủ lễ gần đây còn bao gồm cả các “hoạt náo viên cộng đồng” (community jester) và nhà hoạt động xã hội Tony Robertson.

Trong khi có người cho rằng phải đóng cửa nhà thờ St Mary thì vài vị linh mục lại nói rằng làm như thế sẽ đẩy các giáo viên đang đi nhà thờ về phía những buổi lễ tế không chính thức ở nhà riêng, và điều nầy sẽ tác động lên học trò của họ. Một linh mục nói rằng “Họ tự nhận là người Công giáo, vậy thì tốt hơn hết là phải bảo đảm rằng họ theo lời dạy và cách thực hành của Hội thánh. Không có giải pháp nào khác hơn

 Church row escalates as priest denies Jesus was God

Tess Livingstone | October 29, 2008

Article from:  The Australian

THE controversy surrounding one of Australia's most radical Catholic churches, St Mary's South Brisbane, has escalated into a wider debate over bedrock Christian beliefs.

On the line for parishioners of St Mary's and several other parishes in Queensland and NSW are fundamental church doctrines such as who can celebrate Mass, whether Jesus Christ was God, whether Mary had as many as six children, the bodily Resurrection, and the need for sacramental celebrations for same-sex marriages.

In a booklet being sold for $20, a NSW priest, Peter Dresser of Coonamble in the Diocese of Bathurst, insists Jesus was not God and did not think he was God. The booklet is on sale at two Brisbane parishes: St Mary's and the Wooloowin/Windsor/Kalinga Parish of outspoken Brisbane priest Richard Pascoe.

In God is Big. Real Big! Father Dresser -- who prefers to be known as Peter -- says: "This whole matter regarding Jesus being God ... not only does violence to my own intelligence, but must be a sticking point for millions of people trying to make some kind of sense of the Christian religion ... No human being can ever be God, and Jesus was a human being. It is as simple as that."

Father Dresser said he found his own rural flock "very conservative" and admitted that many of them found his theology difficult to accept. He said he had rethought his approach after taking an interest in science. "I'm delighted they're opening up the debate at St Mary's," he said.

In his book, Father Dresser claims Mary had as many as six children, Joseph was the father of Jesus and the bodily Resurrection is not to be taken literally.

Sydney lecturer in church history, Anthony Robbie, said Father Dresser's claims defied all scriptural evidence.

"What a breathtaking know-all, to claim he knows the mind of Christ contrary to scripture and tradition. His words rob Christianity entirely of its meaning and purpose," Father Robbie said.

"The Council of Nicaea settled the question that Christ was God in 325, so he is 1700 years out of date. The rest is a regurgitation of every discredited 19th-century liberal Protestant German cliche in the book."

Recently, the priests at St Mary's -- Peter Kennedy and Terry Fitzpatrick -- also canvassed the idea of Catholics celebrating the Eucharist in their homes, without a priest.

 A discussion paper handed to parishioners by Father Kennedy and written by Charles Kelliher said the lack of priests in the 21st century should prompt the faithful to look back to the first 200 years of the church, before the priesthood and the church hierarchy came into existence.

"Like the house church of the first 200 years, it is the community of believers who can concelebrate and bring about the presence of Christ in the eucharistic celebration. Let us embark on the journey as a community of believers in the modern day house church.

"The community of believers would call forth one of its members to preside at this memorial service. This person could be either man or woman, married or single ... with no special designation except being chosen or called forth to leadership by the community."

The director of adult education in the Archdiocese of Sydney, Opus Dei priest John Flader, said the earliest celebrants of the Eucharist were called presbyters, a Greek word meaning elders, but they had been appointed by the laying-on of hands by a bishop, and there was no evidence that women took such roles. "Even as early as around 100AD, Pope Clement I wrote to the church in Corinth setting out the authority of Rome over the local church, including the presbyters," Father Flader said. "Suggesting that lay people gather in homes today and pick someone to celebrate the Eucharist is absurd. It would never be valid."

St Mary's has continued with eucharistic prayers celebrated by the congregation with women leading much of the mass. Recent preachers have included "community jester" and activist Tony Robertson.

While some argue that St Mary's should be closed, some priests say this would drive the teachers who attend the church towards informal services at home, which could influence the children they teach. "They say they regard themselves as Catholic so it would be better to ensure they conform to the Church's teachings and practice. These are not optional," said one.

[Source: http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,,24568784-5006786,00.html ]

 

Trang Tôn Giáo