Friday, January 25, 2008 5:25:00 AM

From:

Nguyễn Viết Đắc

Subject:

Bà con Phật tử hãy đến nơi gọi là "toà khâm sứ" đòi bọn Việt gian Catô trả lại Chùa Báo Thiên cho PGVN.

Như thế nào gọi là "sống phúc âm trong lòng dân tộc", "kính Chúa, yêu nước". ?
Tức là

-Sống trong lòng dân tộc và làm gián điệp cho giặc ngoại xâm? Chờkhi thằg tàu gây hấ bên ngoài thì thừa cơ phá hoại bên trong nhằm rước giặc về phá tổ quốc.

-Kính chúa, bán nước.

 

Hãy xem chúa của họ dạy cái gì trong PHÚC ÂM thì sẽ hiểu.

 

Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew)

Mười hai sứ đồ chịu chức đi giảng đạo

1 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.
2 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ;
3 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê;
4 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.

5 Ầy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;
6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.
7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.

 

34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.
35 Ta đến để
phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; (!!!!)
38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.

40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta.
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.
42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. 

On 1/20/08, Trinh Xuan Luc <trinhxuanluc@gmail.com> wrote:

Đất đai mà bọn Việt gian catô đang dùng ở VN là của cải mà bọn đế quốc xâm lược Vatican cướp của dân tộc VN.

Bà con Phật tử hãy đứng lên đòi lại những Chùa chiền mà đế quốc Vatican đã ăn cướp của PGVN và hiện nay bọn Việt gian catô đang chiếm giữ

 
 

 

 


Các Emails khác