Sunday, October 5, 2008 9:41:15 AM

From: abc cba

Subject: "God Hates Americans!"


 

Theo dự đoán của phương Tây, tới năm 2020 chỉ còn những nước lạc hậu và dân tộc thiểu số theo Thiên Chúa Giáo.

nguồn: http://bad-catholic.blogspot.com/

"Thiên Chúa ghét người Mỹ !"

...Trong một nguồn tin không liên hệ đến tài, đây là bài trong báo International Herald Tribune về sự quan trọng của việc hợp tác giữa Công Giáo và Anh Giáo đối với vấn đề Thiên Chúa Giáo sa sút ở Tây phương - và những vấn đề chính bên trong các giáo phái. Tin này do một linh mục dòng Tên viết và đã đưa ra vài vấn đề đáng quan tâm.

Giáo Hoàng Benedict và Giám Mục Williams đã làm việc riêng khi họ đối đầu với kẻ thù chung - chủ nghĩa thế tục và sự mất niềm tin Tây phương. Chúng tôi được biết rằng đến năm 2020,thì 80 phần trăm dân Thiên Chúa Giáo sẽ là dân da màu ở nam bán cầu. Người Thiên Chúa Giáo trung bình trong thế giới ngày nay là những dân nghèo, và thường là thiểu số ở các xứ không phải Thiên Chúa Giáo.

Vâng, những sự dị biệt về lý thuyết của chúng ta vẫn còn, nhưng điều gì chúng ta có thể làm với nhau thì phải làm chung với nhau.

Amen.


"God Hates Americans!"

In unrelated news, here's an International Herald Tribune article about the importance of Catholic-Anglican cooperation in the face of Christianity's decline in the West -- and major problems inside both denominations. It's written by a Jesuit priest (no big surprise there) and raises some good points.
 
Pope Benedict and Archbishop Williams have their work cut out for them as they face a common enemy - secularism and the disappearance of the Christian faith in the West. By the year 2020, we're told that 80 percent of all Christians will be people of color who live in the southern hempisphere. The average Christian in the world today is poor, often living as a minority in a non-Christian country.

Yes, our theological differences remain, but what we can do together we must do together.

Amen.  


Các Emails khác